Υλοποίηση δράσεων στο ΕΣΠΑ 

  • Ενέργειες
  • Language store item missing - webparts-fullstory|print

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 (β) του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 καθώς και του άρθρου 1 του ΦΕΚ 1024/Β/25-4-2013, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ) υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι για τις δράσεις που αφορούν ζητήματα υπαγόμενα στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής ή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, τελικός υπογράφων κάθε σχετικού εγγράφου είναι αντιστοίχως ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής ή ο Γενικός Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.

Η ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Ø      Δικαιούχου στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ø      Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4, του ν. 3614/2007, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση»,«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, για πράξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ δύναται να διατυπώνει σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ εισηγήσεις σε θέματα αρμοδιότητας του, που σχετίζονται με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Η ίδια ειδική υπηρεσία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διαμόρφωση θέσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ε.Σ.Σ.Α.Α. και του Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ. και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του ν. 3614/2007, και ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης των δράσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3614/2007, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/10/2013