Δημοσιότητα 

  • Ενέργειες
  • Language store item missing - webparts-fullstory|print

Η δημοσιότητα στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ) αναμένεται να παίξει σπουδαίο ρόλο, σαφώς ενισχυμένο σε σχέση με αυτόν που διαδραμάτισε στα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.

Η ανάγκη για την ενίσχυση του ρόλου της δημοσιότητας πηγάζει καταρχήν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε αρχίσει ήδη να διαφαίνεται από τα τέλη του 2005, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το «Σχέδιο για τη δημοκρατία, το διάλογο και τη δημόσια συζήτηση».

Στη συνέχεια, το 2006 με την υποβολή της Λευκής Βίβλου για μία Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικοινωνίας  εντοπίστηκε με ακριβέστερο τρόπο η πρόκληση: οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση για την Ευρώπη και τα έργα της, δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους για την Ευρώπη και οι απόψεις αυτές να ακούγονται.

Οι κατευθύνσεις της νέας πολιτικής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2007-2013, σχετικά με την ενίσχυση δράσεων επικοινωνίας, υλοποιούνται μέσω της δημοσιότητας που δίνουν στα έργα και στις παρεμβάσεις τόσο οι δημόσιες αρχές όσο και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Η υποχρέωση αυτή είναι θεσμοθετημένη, και προκύπτει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ)1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006.

Με κεντρικό μήνυμα «επενδύοντας στον άνθρωπο» στόχος της δημοσιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο 2007-2013 είναι να αντιληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες τι μπορεί να κάνει το ΕΚΤ για να αλλάξει τη ζωή τους.

Η γενική επικοινωνιακή στρατηγική του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο και τη γενική στρατηγική του ΕΣΠΑ βασίζεται δε στο Σχέδιο Επικοινωνίας και Δημοσιότητας που εκπονήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επικοινωνιακή στρατηγική της η Ε.Υ.Ε.-Γ.Γ.Ι.Φ., η οποία είναι εστιασμένη στη δημοσιότητα των έργων που υλοποιεί ή/και διαχειρίζεται η ίδια και έχει τέσσερις βασικές επιδιώξεις:

  • Την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των δημοσίων υπαλλήλων για τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και τις παρεμβάσεις που αφορούν την ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης. 
  • Την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από αυτό.
  • Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΚΤ γενικότερα.
  • Την ενημέρωση των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή δημιουργείται ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα με προγραμματισμένες ενέργειες και δράσεις, με χρήση όλων των ενδεδειγμένων μέσων και μεθόδων με στόχο τη γνωστοποίηση των ωφελειών από την εφαρμογή του ΕΣΠΑ στις ενδιαφερόμενες ομάδες κοινού στόχου και στους πολίτες γενικότερα. Ταυτόχρονα, μέσω διαδικασιών διαβούλευσης εξασφαλίζεται η συμμετοχή των δικαιούχων, των εμπλεκομένων φορέων, των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και των Μ.Κ.Ο. γυναικείων οργανώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις δημοσιότητας, αναφέρονται στο εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», καθώς και στα αντίστοιχα κείμενα του Νομοθετικού Πλαισίου του ΕΣΠΑ (ΕΚ 1083/2006, κεφ. ΙΙΙ, ΕΚ 1828/2006, κεφ. ΙΙ, Τμήμα 1).

Οδηγός δημοσιότητας

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/10/2013