Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Progress 

  • Ενέργειες
  • Language store item missing - webparts-fullstory|print

Αφορά στο έργο "ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ - ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Gender Mainstreaming in Greek Municipalities Focusing on Socially Disadvantaged Women)" . Ο κύριος στόχος τυου έργου είναι συμβάλλει στο να γεφυρωθεί το χάσμα που διαφαίνεται να υπάρχει μεταξύ του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε κυβερνητικό επίπεδο και της εφαρμογής πολιτικών φύλου σε τοπικό επίπεδο. Στοχεύει επίσης και στην ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στους Δήμους ,οι οποίοι είναι υπεύθυνοι/ες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων που στοχεύουν στις προαναφερόμενες ομάδες γυναικών.

Κυρίως αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των τεσσάρων (4) οδηγών, καθένας από τους οποίους αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα γυναικών [Α. Ηλικιωμένες Γυναίκες, Β. Γυναίκες Ρομά, Γ. Γυναίκες με Αναπηρία, Δ. Μετανάστριες], στους οποίους ενσωματώνονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής των εργαλείων για την εκτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων των πολιτικών (gender impact assessment) και την ένταξη της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούς (gender budgeting) σε οκτώ (8) δήμους της χώρας.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:

http://progress.isotita.gr/index.php 
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/10/2013