Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έχουν λήξει

Σύσταση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που προβλέπεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ), πέραν του Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), με στόχο την παρακολούθηση των παρεμβάσεων της Στρατηγικής σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη τοπικών αναγκών και προκλήσεων, την αποτύπωση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την τροφοδότηση του Εθνικού Συντονιστικού Μηχανισμού με δεδομένα της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Το βασικό όργανο που θα συμμετέχει στον Εθνικό Μηχανισμό (ΕΜ) είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, που θα συνεργάζεται µε άλλες αρµόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, αλλά και υπηρεσίες των δήμων για τη χάραξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) καθώς και µε τον ΕΜ. Ο ρόλος της θα είναι ο συντονισμός στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής μεταξύ των δήμων εντός των ορίων της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, θα συγκεντρώνει και θα διαχέει τις απαραίτητες και κατάλληλες πληροφορίες, θα δίνει κατευθύνσεις στους δήμους και θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία. Πέραν των μονίμων στελεχών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα επιφορτιστούν τις σχετικές λειτουργίες, εκτιμάται ότι απαιτείται υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες με κατάλληλα προσόντα, εξειδίκευση και σχετική επαγγελματική εμπειρία, προμήθεια υπηρεσιών, όπως έρευνες και μελέτες που θα είναι απαραίτητες για τη συγκέντρωση στοιχείων και ενημέρωση του Εθνικού Μηχανισμού, προμήθεια εξοπλισμού (hardware και software) καθώς και διάφορες άλλες ενέργειες για την υποστήριξη της λειτουργία του Παρατηρητηρίου, όπως ενέργειες προβολής και δημοσιότητας κ.α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

80% (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κατηγορία δικαιούχων

Περιφέρειες

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στη συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Προϋπολογισμός

€ 800.000

Περίοδος υποβολής

από 27/9/2017 έως 27/11/2017

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Ελένη Λεμονή

2313 321748
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2017