Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοίνωση κλήρωσης μελών επιτροπής στις 09/10/2014

8/10/2014

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 / 2011.                                                                                                          2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.                                                                                                                                                           3. Την ανάγκη ορισμού ή/και αντικατάσταση μελών των παρακάτω ΕΔΔΕ και ΕΠΠΕ:

i. Αντικατάσταση μελών της άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης–Παραλαβής του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των διευρυμένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων (ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ– ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)» Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών της ΒΘΙΦ της Γ.Γ.Ι.Φ.» (Υποέργο 1).

ii.Αντικατάσταση μελών της άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης –Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση ολοκληρωμένης δέσμης συντονισμένων παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης» (Υποέργο 6).

 iii. Αντικατάσταση μελών της άμισθης Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Δράσεις Επιμόρφωσης Στελεχών» της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» (Υποέργο 9).

iv. Αντικατάσταση μελών της άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης–Παραλαβής του έργου «Δράσεις Επιμόρφωσης Στελεχών» της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» (Υποέργο 2).

v. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής των έργων με τίτλο: «ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ – ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) (Υποέργο 1)» και «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS) ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) (Υποέργο 5).

vi. Ορισμός μελών της άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/ τριες με αναπηρίες», της Πράξης «Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών της ΒΘΙΦ της Γ.Γ.Ι.Φ.» (Υποέργο 4).

vii. Ορισμός μελών της άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου με τίτλο ««Δράσεις Επιμόρφωσης Στελεχών», της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» (Υποέργο 9).

 

Γνωστοποιούμε ότι, η Μονάδα Δ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ) την 9η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00'', θα διεξάγει κλήρωση για τον Ορισμό μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπή.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/10/2014