Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοίνωση κλήρωσης μελών επιτροπής στις 29/09/2014

25/9/2014

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 / 2011.

2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Την ανάγκη ορισμού ή/και αντικατάσταση μελών των παρακάτω ΕΔΔΕ και ΕΠΠΕ:

i. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής για το έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας»

ii. Ορισμός άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής για το έργο «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/ τριες με αναπηρίες»

iii. Αντικατάσταση μελών της άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου με τίτλο:«Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακών Και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων»

iv. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού σε τμήματα, του έργου με τίτλο: «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων » Για το ΤΜΗΜΑ 4.

v. Αντικατάσταση μελών άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου με τίτλο:« «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και ανάπτυξη και λειτουργία των απαιτούμενων συστημάτων/εργαλείων για τη λειτουργία του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων»»

vi. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου με τίτλο:«Δημοσιότητα αποτελεσμάτων και πληροφόρηση- ευαισθητοποίηση»

vii. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» στο πλαίσιο υποέργου 7 « Εκπόνηση μελετών , ερευνών και εθνικών εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της ισότητας των φύλων» της κατηγορίας πράξης 3.1.4

viii. Αντικατάσταση μελών άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του Υποέργου 6: «Υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης – Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών»

ix. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε τμήματα και Αξιολόγησης Προσφορών, του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» (προκ.7/2012)

x. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε τμήματα και Αξιολόγησης Προσφορών, της Προκήρυξης 10/2013, στο πλαίσιο του υποέργου «Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού- Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», του Έργου-Σημαία «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης»

 

Γνωστοποιούμε ότι, η Μονάδα Δ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ) την 29 η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00'', θα διεξάγει κλήρωση για τον Ορισμό μελών, που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω Επιτροπή.

 

 

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/9/2014