Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοίνωση αποσφράγισης των φακέλων για τη χρηματοδότηση Σχεδίων Δράσης από Μ.Κ.Ο./γυναικείες οργανώσεις

20/6/2012

Το πρόγραμμα αποσφράγισης των φακέλων των κατατεθειμένων αιτήσεων για τη χρηματοδότηση Σχεδίων Δράσης από Μ.Κ.Ο./γυναικείες οργανώσεις

, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ)  ( Α.Π. 992-9/4/2012 ΑΔΑ: Β4Ω0Ν-ΛΘΞ) , της Πράξης 3.2.4 (Α & Β ΚΥΚΛΟΥ) «Υποστήριξη των ΜΚΟ/ΓΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»,

αναφέρεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013