Νέα και ανακοινώσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 179 από 18 σελίδες

Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Υποέργου 9

16/9/2014 - Ανακοίνωση

Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 9 με τίτλο «Δράσεις Επιμόρφωσης Στελεχών», της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις ...

Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού Υποέργου 4

16/9/2014 - Ανακοίνωση

Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου, ...

Ανακοίνωση κλήρωσης μελών επιτροπής στις 27/08/2014

25/8/2014 - Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 / 2011. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Την ανάγκη για τον ορισμό Επιτροπών Διενέργειας Πρόχειρου ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων - «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.)

27/6/2014 - Ανακοίνωση

Το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (επαναπροκήρυξη θέσεων της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 Ανακοίνωσης.) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του ...

Ανακοίνωση κλήρωσης μελών επιτροπής στις 23/06/2014

19/6/2014 - Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 / 2011. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Την ανάγκη για την αντικατάσταση μελών για την συγκρότηση ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.)

18/6/2014 - Ανακοίνωση

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

5/5/2014 - Ανακοίνωση

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ...

Πρακτικό Ανάρτησης, Πίνακας Κατάταξης-Βαθμολογίας, Πίνακας Απορριπτέων για την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 (ΠΕ Νομικών - Ηράκλειο) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού

23/4/2014 - Ανακοίνωση

Στην Aθήνα σήμερα την 16 Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.15 π.μ., στην έδρα του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» (Κ.Ε.Θ.Ι.) και στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του ...

Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4449/30-12-2013 ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

14/4/2014 - Ανακοίνωση

Στην Αθήνα σήμερα την 11 Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, επί της οδού Κοραή αριθμ. 4 (Τ.Κ. 105 64) αναρτήθηκε ...

Ανακοίνωση κλήρωσης μελών επιτροπής στις 15/04/2014

11/4/2014 - Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 / 2011. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Την ανάγκη για τον ορισμό Επιτροπών Διενέργειας Πρόχειρων ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 179 από 18 σελίδες