Νέα και ανακοινώσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 171 από 18 σελίδες

Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4449/30-12-2013 ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

14/4/2014 - Ανακοίνωση

Στην Αθήνα σήμερα την 11 Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, επί της οδού Κοραή αριθμ. 4 (Τ.Κ. 105 64) αναρτήθηκε ...

Ανακοίνωση κλήρωσης μελών επιτροπής στις 15/04/2014

11/4/2014 - Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 / 2011. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Την ανάγκη για τον ορισμό Επιτροπών Διενέργειας Πρόχειρων ...

Ετήσια Εκθεση Ισότητας 2013

1/4/2014 - Ανακοίνωση

Επισυνάπτονται τα εξής αρχεία: Ερωτηματολόγιο_(Διαχειριστικές) Ερωτηματολόγιο_(ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ_ΔΗΜΟΙ_ΜΚΟ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)_2013 Επιστολή ΓΓΙΦ

Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Ικανοποίησης Συνεργαζόμενων Φορέων

19/3/2014 - Ανακοίνωση

Το συνημμένο ερωτηματολόγιο που παρατίθεται έχει ως στόχο να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις απόψεις των συνεργαζόμενων φορέων μας, για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων ...

Ανάκληση της Προκήρυξης 1/2014 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο "Δράσεις Επιμόρφωσης Στελεχών"

10/3/2014 - Ανακοίνωση

Η Αναθέτουσα Αρχή του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, ΕΥΣΥΔΕ –ΥΠΕΣ αποφάσισε για τυπικούς λόγους την ανάκληση της σχετικής Προκήρυξης Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 446 /5-2-2014 ( ΑΔΑ: ΒΙΡ2Ν-ΦΓΗ / ΦΕΚ 61 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ /7-2-2014 ...

Ανάκληση της Προκήρυξης 2/2014 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 4 "Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου, καθώς και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες με αναπηρίες"

10/3/2014 - Ανακοίνωση

Η Αναθέτουσα αρχή του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ), αποφάσισε για τυπικούς λόγους την ανάκληση της σχετικής απόφασης προκήρυξης Ανοιχτού ...

Προκήρυξη 1/2014 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο "Δράσεις Επιμόρφωσης Στελεχών"

10/3/2014 - Ανακοίνωση

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (260.162,60€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ: τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ...

Προκήρυξη 2/2014 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 4 "Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου, καθώς και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες με αναπηρίες"

10/3/2014 - Ανακοίνωση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων εξήντα ευρώ (360.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 292.682,926 € + ΦΠΑ 67.317,074 €).

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ηράκλειο Κρήτης

7/3/2014 - Ανακοίνωση

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου (επαναπροκήρυξη θέσης λόγω παραίτησης της Ανακοίνωσης υπ'αριθμ. ΣΟΧ 2/2013) ...

Πρακτικό Ανάρτησης, Πίνακας Κατάταξης και Πίνακας Απορριφθέντων για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου (ΣΟΧ 1 /2014)

28/2/2014 - Ανακοίνωση

Πρακτικό Ανάρτησης, Πίνακας Κατάταξης και Πίνακας Απορριφθέντων για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου (ΣΟΧ 1 /2014) στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 171 από 18 σελίδες