Νέα και ανακοινώσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 181 από 19 σελίδες

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 28373/02.06.2014 – ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2014 (ΑΔΑ: 7ΒΙΡΟΡ9Ζ-9ΛΔ/18.07.2014) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚ

20/11/2014 - Ανακοίνωση

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» (Κ.Ε.Θ.Ι.) ανακοίνωσε Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 28373/02.06.2014 – υπ’αριθμ. ΣΟΧ 4/2014 (ΑΔΑ: 7ΒΙΡΟΡ9Ζ-9ΛΔ/18.07.2014) Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 28057/20.02.2014 – ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2014 (ΑΔΑ: 778ΒΟΡ9Ζ-4Ψ0/25.06.2014) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚ

20/11/2014 - Ανακοίνωση

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» (Κ.Ε.Θ.Ι.) και στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)οι ανακοίνωσε Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας και οι Πίνακες Απορριπτέων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 28057/20.02.2014 ...

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών επί της Προκήρυξης 11/2014 (Υποέργο 4)

27/10/2014 - Ανακοίνωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί της επανάληψης της Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου ...

Ανακοίνωση κλήρωσης μελών επιτροπής στις 09/10/2014

8/10/2014 - Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 / 2011. 2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής ...

Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Υποέργου 9

30/9/2014 - Ανακοίνωση

Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 9 με τίτλο «Δράσεις Επιμόρφωσης Στελεχών», της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις ...

Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού Υποέργου 4

30/9/2014 - Ανακοίνωση

Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου, ...

Ανακοίνωση κλήρωσης μελών επιτροπής στις 29/09/2014

25/9/2014 - Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 / 2011. 2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 3. Την ανάγκη ορισμού ή/και αντικατάσταση μελών των ...

Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Υποέργου 9

16/9/2014 - Ανακοίνωση

Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 9 με τίτλο «Δράσεις Επιμόρφωσης Στελεχών», της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις ...

Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού Υποέργου 4

16/9/2014 - Ανακοίνωση

Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου, ...

Ανακοίνωση κλήρωσης μελών επιτροπής στις 27/08/2014

25/8/2014 - Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 / 2011. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Την ανάγκη για τον ορισμό Επιτροπών Διενέργειας Πρόχειρου ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 181 από 19 σελίδες