Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι ο φορέας επιμόρφωσης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ως κύρια αποστολή τη διαρκή βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέσω της εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Περιλαμβάνει τρεις εκπαιδευτικές μονάδες:

  • την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ)
  • την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) και
  • το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), οι δράσεις του οποίου, σε περιφερειακό επίπεδο, υλοποιούνται από τα 12 Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠ) που εδρεύουν στις έδρες των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας.

Η αποστολή του ΕΚΔΔΑ συνίσταται στο διαρκή εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας:

  • της δημόσιας διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής,
  • του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
  • των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης της α΄ και β΄ βαθμίδας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/8/2010