Μητρώο Προμηθευτών 

  • Ενέργειες
  • Language store item missing - webparts-fullstory|print

Πρόσκληση στα μητρώα του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής  «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΕΥΕ-ΓΓΙΦ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σύμφωνα με τα άρθρα 6 – 7 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1856/26.11.2010).

Πρόσκληση

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/10/2013